Byggeprosessen 

Dette er et eksempel på standard fremdrift av en hytteleveranse fra Ranahytta. Det kan forekomme avvik i fremdriftsplanen hvis det må søkes om dispensasjoner, eller etter ønske fra kunde og andre utenforliggende forhold.

 

Uke 1 Kontraktsinngåelse

Bestilling
Det er lurt å sjekke at de ønsker du har er i tråd med de kommunale bestemmelsene som gjelder for din tomt. Dette kan være bestemmelser som arealbegrensninger, høyder, takvinkel, utnyttelsesgrad m.m. Din kontaktperson hos oss har som regel god oversikt over dette. Kommunene har ikke tidsfrister på behandling av dispensasjoner, noe som kan forlenge behandlingstiden. Unngå at hytta bryter med bestemmelsene for området.
Når du er fornøyd med tilbud og når eventuelle endringer og avvik er avklart med selger, bestiller du din Ranahytta. 

Kontraktsunderlag
Når vi har mottatt din bestilling utarbeider vi kontraktsunderlag som sendes til deg for godkjenning og signatur. Ranahyttas kontraktsunderlag består av følgende fem dokumenter; 

Kontraktstilbud
Kontraktstilbud omhandler endelig omfang av leveranse, avtalt pris og eventuelle avvik/tilleggsleveranser som måtte være presisert.

Avtaledokument
I avtaledokumentet inngås det avtale om levering av byggesett, spesifisert til en fastsatt leveringsuke. Vi gjør oppmerksom på at alle våre avtaler er med forbehold om godkjent byggesøknad.

Leveransebeskrivelse med avvik
Detaljert leveransebeskrivelse av byggesettet og eventuelle avvik og tilleggsleveranser som bekreftes av kunde med signatur.

Hyttetegning med signaturfelt
Før byggesøknad kan sendes til kommune må hyttetegning bekreftes av kunde.

Finansieringsbevis.
Ingen forskuddbetaling hos Ranahytta. Mot finansieringsbekreftelse fra bank eller annen finansieringsinstitusjon mottas faktura etter at byggesettet er levert.

 

Uke 2-4  Gjennomgang av kontraktsunderlag

Retur av kontraktsunderlag
Du kan selv påvirke tidspunktet for din hytteleveranse ved raskt å returnere signerte kontraktspapirer tilbake til oss. Kontraktsunderlaget skal være oss i hende senest 10 uker innen avtalt leveringstidspunkt. Dersom vi ikke mottar kontraktsunderlaget innen denne tid, forskyves leveransen av hytta tilsvarende.
Siste frist for endringer er videre fastsatt til 10 uker innen avtalt leveringstidspunkt.

Underlag til byggesøknad
Hvis Ranahytta skal hjelpe deg med din byggesøknad vil du motta et opplysningsskjema hvor nødvendig informasjon skal fylles i og forespurte dokumentasjon innhentes. Dette gjelder særlig dokumentasjon fra kommune og håndverkere dersom det skal benyttes. Om hytta skal ha innlagt vann må du ha en autorisert rørlegger. Byggesøknad, inklusive ferdigattest vil bli belastet i flg. avtale.

Kvalitetskontroll av kontraktsunderlag og opplysningsskjema.
Ranahytta mottar signerte kontraktsdokumenter og opplysninger vedrørende din byggesøknad fra deg. Disse kvalitetssikres av selger og eventuelle mangler vil bli oversendt deg for komplettering. 

Kunde søker selv
Hvis du selv har ansvar for byggesøknad eller ekstern tredjepart skal benyttes, oversender Ranahytta vedlegg til søknaden. Dette er  byggesakstegning, søknad om ansvarsrett for prosjektering og prefabrikasjon av byggesett, samt samsvarserklæring.

 

Uke 4-8 Nabovarsel

I denne perioden vil vi hjelpe deg videre i byggeplanleggingen. Vi utarbeider underlaget til din byggesøknad og vil i løpet av denne perioden sende ut nabovarsel.

 

Uke 8-11 Byggesøknad

To uker etter utsendt nabovarsel blir byggesøknaden sendt til din byggekommune. Dette er perioden ingen av partene rår over. Vanlig kommunal behandling er 3 uker, men ved dispensasjonssøknad må man påregne lengre behandlingstid.

 

Uke 11-12 Grunnarbeid

Når du har mottatt byggetillatelse fra kommunen kan du begynne med grunnarbeidet på tomten. Husk å ikke starte før tillatelse foreligger!

 

Uke 12-14 Produksjon, pakking og levering

Nå begynner det å nærme seg. Vi er i gang med siste del før levering. Du gjør de siste forberedelser før mottak av byggesettet og sjekker at adkomst og lagringsplass er i henhold til krav. Vi er nå i gang med produksjon og pakking av hytta og i forkant av leveransen vil du motta 1 stk komplett byggeperm med arbeidstegninger, detaljer og dokumentasjon på montering av byggesett. Ønskes ekstra byggeperm, faktureres den med kr 900,-.

Våre dyktige medarbeidere i fabrikk og på lager har mange års erfaring og sørger for at alt er av høyeste kvalitet. Med gode transportavtaler tar sjåføren byggesetteet til ditt lossested på en god og forsvarlig måte.